skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anticipating critical transitions.(Report)(Author abstract)

Scheffer, Marten ; Carpenter, Stephen R. ; Lenton, Timothy M. ; Bascompte, Jordi ; Brock, William ; Dakos, Vasilis ; Van De Koppel, Johan ; Van De Leemput, Ingrid A. ; Levin, Simon A. ; Van Nes, Egbert H. ; Pascual, Mercedes ; Vandermeer, John

Science, Oct 19, 2012, Vol.338(6105), p.344(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...