skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elemental mapping by dawn reveals exogenic H in Vesta's regolith.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Prettyman, Thomas H. ; Mittlefehldt, David W. ; Yamashita, Naoyuki ; Lawrence, David J. ; Beck, Andrew W. ; Feldman, William C. ; Mccoy, Timothy J. ; Mcsween, Harry Y. ; Toplis, Michael J. ; Titus, Timothy N. ; Tricarico, Pasquale ; Reedy, Robert C. ; Hendricks, John S. ; Forni, Olivier ; Corre, Lucille Le ; Li, Jian - Yang ; Mizzon, Hugau ; Reddy, Vishnu ; Raymond, Carol A. ; Russell, Christopher T.

Science, Oct 12, 2012, Vol.338(6104), p.242(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...