skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Muchimangins A-D: novel diphenylmethyl-substituted xanthones from Securidaca longepedunculata.(Report)

Dibwe, Dya Fita ; Awale, Suresh ; Kadota, Shigetoshi ; Tezuka, Yasuhiro

Tetrahedron Letters, Nov 14, 2012, Vol.53(46), p.6186(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...