skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein quality control at the inner nuclear membrane

Khmelinskii, Anton ; Blaszczak, Ewa ; Pantazopoulou, Marina ; Fischer, Bernd ; Omnus, Deike J ; Le Dez, Gaëlle ; Brossard, Audrey ; Gunnarsson, Alexander ; Barry, Joseph D ; Meurer, Matthias ; Kirrmaier, Daniel ; Boone, Charles ; Huber, Wolfgang ; Rabut, Gwenaël ; Ljungdahl, Per O ; Knop, Michael; Jonchère, Laurent (Editor)

Nature, 18 December 2014, Vol.516(7531), pp.410-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature14096

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...