skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stepwise evolution of spherical seeds into 20-fold twinned icosahedra.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Langille, Mark R. ; Zhang, Jian ; Personick, Michelle L. ; Li, Shuyou ; Mirkin, Chad A.

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.954(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...