skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular basis of bacterial protein Hen1 activating the ligase activity of bacterial protein Pnkp for RNA repair.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Wang, Pei ; Chan, Chio Mui ; Christensen, David ; Zhang, Can ; Selvadurai, Kiruthika ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 14, 2012, Vol.109(33), p.13248(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...