skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bayesian Approach to MSD-Based Analysis of Particle Motion in Live Cells.(Report)

Monnier, Nilah ; Guo, Syuan - Ming ; Mori, Masashi ; He, Jun ; Lenart, Peter ; Bathe, Mark

Biophysical Journal, August 8, 2012, Vol.103(3), p.616(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...