skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recurrent hemizygous deletions in cancers may optimize proliferative potential.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Solimini, Nicole L. ; Xu, Qikai ; Mermel, Craig H. ; Liang, Anthony C. ; Schlabach, Michael R. ; Luo, Ji ; Burrows, Anna E. ; Anselmo, Anthony N. ; Bredemeyer, Andrea L. ; Li, Mamie Z. ; Beroukhim, Rameen ; Meyerson, Matthew ; Elledge, Stephen J.

Science, July 6, 2012, Vol.337(6090), p.104(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...