skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interface control of bulk ferroelectric polarization.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Yu, P. ; Luo, W. ; Yi, D. ; Zhang, J. X. ; Rossell, M. D. ; Yang, C. - H. ; You, L. ; Singh - Bhalla, G. ; Yang, S. Y. ; He, Q. ; Ramasse, Q. M. ; Erni, R. ; Martin, L. W. ; Chu, Y. H. ; Pantelides, S. T. ; Pennycook, S. J. ; Ramesh, R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 19, 2012, Vol.109(25), p.9710(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...