skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bridging science and technology through academic-industry partnerships

Chai, Sen ; Shih, Willy

Research Policy, 2016, Vol.45(1), p.148(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; DOI: 10.1016/j.respol.2015.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...