skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetic reconnection in the near Venusian magnetotail.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhang, T. L. ; Lu, Q. M. ; Baumjohann, W. ; Russell, C. T. ; Fedorov, A. ; Barabash, S. ; Coates, A. J. ; Du, A. M. ; Cao, J. B. ; Nakamura, R. ; Teh, W. L. ; Wang, R. S. ; Dou, X. K. ; Wang, S. ; Glassmeier, K. H. ; Auster, H. U. ; Balikhin, M.

Science, May 4, 2012, Vol.336(6081), p.567(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...