skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and function of a serine carboxypeptidase adapted for degradation of the protein synthesis antibiotic microcin C7.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Agarwal, Vinayak ; Tikhonov, Anton ; Metlitskaya, Anastasia ; Severinov, Konstantin ; Nair, Satish K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 20, 2012, Vol.109(12), p.4425(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...