skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental support for the evolution of symmetric protein architecture from a simple peptide motif.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Lee, Jihun ; Blaber, Michael

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 4, 2011, Vol.108(1), p.126(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...