skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of simulated ostracism on physical activity behavior in children.(Clinical report)

Barkley, Jacob E. ; Salvy, Sarah - Jeanne ; Roemmich, James N.

Pediatrics, March, 2012, Vol.129(3), p.e659(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...