skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bluetooth radio energy consumption model for low-duty-cycle applications.(Technical report)

Ekstrom, M. C. ; Bergblomma, M. ; Linden, M. ; Bjorkman, M. ; Ekstrom, M.

IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, March, 2012, Vol.61(3), p.609(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...