skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Childrearing discipline and violence in developing countries

Lansford, Jennifer E ; Deater-Deckard, Kirby

Child development, 2012, Vol.83(1), pp.62-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22277007 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01676.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...