skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changing the Rules Midway: The Impact of Granting Alimony Rights on Existing and Newly Formed Partnerships.(Report)

Chiappori, Pierre-Andre ; Iyigun, Murat ; Lafortune, Jeanne ; Weiss, Yoram

Economic Journal, 2017, Vol.127(604), p.1874(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; DOI: 10.1111/ecoj.12385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...