skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Estudio genomico de la region critica del cromosoma 21 asociada con el sindrome de Down.(Report)

Montoya, Julio Cesar ; Soto, Juliana ; Satizabal, Jose Maria ; Sanchez, Adalberto ; Garcia, Felipe

Colombia Medica, Jan-March, 2011, Vol.42(1), p.26(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...