skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To believe or not to believe: trust choice modulates brain responses in outcome evaluation.(Report)

Long, Y. ; Jiang, X. ; Zhou, X.

Neuroscience, Jan 3, 2012, Vol.200, p.50(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...