skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coking- and sintering-resistant palladium catalysts achieved through atomic layer deposition.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lu, Junling ; Fu, Baosong ; Kung, Mayfair C. ; Xiao, Guomin ; Elam, Jeffrey W. ; Kung, Harold H. ; Stair, Peter C.

Science, March 9, 2012, Vol.335(6073), p.1205(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...