skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The extended signal peptide of the trimeric autotransporter EmaA of aggregatibacter actinomycetemcomitans modulates secretion.(Author abstract)

Jiang, X. ; Ruiz, T. ; Mintz, K. P.

Journal of Bacteriology, Dec, 2011, Vol.193(23-24), p.6983(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...