skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Controlling light harvesting with light

Gwizdala, Michal ; Berera, Rudi ; Kirilovsky, Diana ; van Grondelle, Rienk ; Krueger, Tjaart P.J

Journal of the American Chemical Society, August 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/jacs.6b04811

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...