skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Productivity is a poor predictor of plant species richness.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Adler, Peter ; Seabloom, Eric ; Borer, Elizabeth ; Hillebrand, Helmut ; Hautier, Yann ; Hector, Andy ; O'Halloran, Lydia ; Grace, James ; Anderson, T ; Bakker, Jonathan ; Biederman, Lori ; Brown, Cynthia ; Buckley, Yvonne;

Science, Sept 23, 2011, Vol.333(6050), p.1750(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...