skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The bacterial actin MreB rotates, and rotation depends on cell-wall assembly.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Van Teeffelen, Sven ; Wang, Siyuan ; Furchtgott, Leon ; Huang, Kerwyn Casey ; Wingreen, Ned S. ; Shaevitz, Joshua W. ; Gitai, Zemer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 20, 2011, Vol.108(38), p.15822(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...