skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spontaneous intracerebral hemorrhage in Urbach-Wiethe disease

Messina, M. J. ; Nuzzaco, G. ; Barbieri, A. ; Scarlato, M. ; Gerevini, S. ; Martinelli, V. ; Comi, G. ; Sessa, M.

Neurology, 10/16/2012, Vol.79(16), pp.1740-1741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3878 ; E-ISSN: 1526-632X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e31826e9a49

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...