skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The differential effect of ad novelty and message usefulness on brand judgments

Sheinin, Daniel A. ; Varki, Sajeev ; Ashley, Christy

Journal of Advertising, Fall, 2011, Vol.40(3), p.5(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...