skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The stigma of obesity in the general public and its implications for public health - a systematic review.(Research article)(Report)

Sikorski, Claudia ; Luppa, Melanie ; Kaiser, Marie ; Glaesmer, Heide ; Schomerus, Georg ; Konig, Hans - Helmut ; Riedel - Heller, Steffi G.

BMC Public Health, August 23, 2011, Vol.11, p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...