skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Snitkin, Evan S. ; Zelazny, Adrian M. ; Montero, Clemente I. ; Stock, Frida ; Mijares, Lilia ; Murray, Patrick R. ; Segre, Julie A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 16, 2011, Vol.108(33), p.13758(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...