skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epidermal electronics.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Kim, Dae - Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun - Soung ; Kim, Rak - Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae - Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun - Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong - Wei ; Omenetto, Fiorenzo G. ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A.

Science, August 12, 2011, Vol.333(6044), p.838(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...