skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of transport on air quality in urban areas of Syria.(Report)

Almasri, Radwan ; Muneer, Tariq ; Cullinane, Kevin

Energy Policy, June, 2011, Vol.39(6), p.3605-3611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...