skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the FANCI-FANCD2 complex: insights into the Fanconi anemia DNA repair pathway.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Joo, Woo ; Xu, Guozhou ; Persky, Nicole S. ; Smogorzewska, Agata ; Rudge, Derek G. ; Buzovetsky, Olga ; Elledge, Stephen J. ; Pavletich, Nikola P.

Science, July 15, 2011, Vol.333(6040), p.312(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...