skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political liberalism and political conservatism: Functionally independent?

Choma, Becky L. ; Hafer, Carolyn L. ; Dywan, Jane ; Segalowitz, Sidney J. ; Busseri, Michael A.

Personality and Individual Differences, September 2012, Vol.53(4), pp.431-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2012.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...