skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm.(Report)

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. - C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, July, 2011, Vol.58(4), p.728(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...