skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis for methyl transfer by a radical SAM enzyme.(REPORTS)(S-adenosyl-L-methionine)(Author abstract)(Report)

Boal, Amie K. ; Grove, Tyler L. ; Mclaughlin, Monica I. ; Yennawar, Neela H. ; Booker, Squire J. ; Rosenzweig, Amy C.

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1089(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...