skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, T. ; Ito, D. ; Ozawa, S. ; Fujimura, S. ; Matsufuji, Y. ; Nakagawa, J. ; Tomizuka, N. ; Hayakawa, T. ; Nakagawa, T.;

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2011, Vol.111(6), p.624(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...