skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Topology of protein interaction network shapes protein abundances and strengths of their functional and nonspecific interactions.(SYSTEMS BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Heo, Muyoung ; Maslov, Sergei ; Shakhnovich, Eugene

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 8, 2011, Vol.108(10), p.4258(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...