skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constraints on the formation age of cometary material from the NASA stardust mission.(Author abstract)(Report)

Matzel, J. E. P. ; Ishii, H. A. ; Joswiak, D. ; Hutcheon, I. D. ; Bradley, J. P. ; Brownlee, D. ; Weber, P. K. ; Teslich, N. ; Matrajt, G. ; Mckeegan, K. D. ; Macpherson, G. J.

Science, April 23, 2010, Vol.328(5977), p.483(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...