skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pediatric trauma BIG score: predicting mortality in children after military and civilian trauma.(Clinical report)

Borgman, Matthew A. ; Maegele, Marc ; Wade, Charles E. ; Blackbourne, Lorne H. ; Spinella, Philip C.

Pediatrics, April, 2011, Vol.127(4), p.E892(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...