skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-assembling RNA square.(BIOCHEMISTRY: CHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Dibrov, Sergey M. ; Mclean, Jaime ; Parsons, Jerod ; Hermann, Thomas

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 19, 2011, Vol.108(16), p.6405(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...