skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanism for selectivity-inactivation coupling in KcsA potassium channels.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Cheng, Wayland W. L. ; Mccoy, Jason G. ; Thompson, Ameer N. ; Nichols, Colin G. ; Nimigean, Crina M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 29, 2011, Vol.108(13), p.5272(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...