skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies.(Report)

Steel, Zachary ; Momartin, Shakeh ; Silove, Derrick ; Coello, Marianio ; Aroche, Jorge ; Tay, Kuo Wei

Social Science & Medicine, April, 2011, Vol.72(7), p.1149(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...