skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extended nucleation of the 1999 [M.sub.w ] 7.6 Izmit earthquake.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Bouchon, Michel ; Karabulut, Hayrutlah ; Aktar, Mustafa ; Ozalaybey, Serdar ; Schmittbuhl, Jean ; Bouin, Marie - Paule

Science, Feb 18, 2011, Vol.331(6019), p.877(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...