skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam.(Report)

Tam, Vu T. ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, March, 2011, Vol.19(2), p.275(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...