skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Workforce planning shake-up prompts fears of staff shortfall: Erin Dean uncovers concerns that a new system to determine what type of nurses are needed--and how many--will be dominated by doctors.(ANALYSIS)(Viewpoint essay)

Dean, Erin

Nursing Standard, Jan 12, 2011, Vol.25(19), p.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...