skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Radiographic evidence of nonoccupational asbestos exposure from processing Libby vermiculite in Minneapolis, Minnesota

Alexander, Bruce H ; Raleigh, Katherine K ; Johnson, Jean ; Mandel, Jeffrey H ; Adgate, John L ; Ramachandran, Gurumurthy ; Messing, Rita B ; Eshenaur, Tannie ; Williams, Allan

Environmental health perspectives, January 2012, Vol.120(1), pp.44-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 21992801 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.1103529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...