skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EMX2 is epigenetically silenced and suppresses growth in human lung cancer.(SHORT COMMUNICATION)(Report)

Okamoto, J. ; Hirata, T. ; Chen, Z. ; Zhou, H. - M. ; Mikami, I. ; Li, H. ; Beltran, A. ; Johansson, M. ; Coussens, L. M. ; Clement, G. ; Shi, Y. ; Zhang, F. ; Koizumi, K. ; Shimizu, K. ; Jablons, D. ; He, B.

Oncogene, Nov 4, 2010, Vol.29(44), p.5969(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...