skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discovery of a Frank-Kasper [sigma] phase in sphere-forming block copolymer melts.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lee, Sangwoo ; Bluemle, Michael. J. ; Bates, Frank S.

Science, Oct 15, 2010, Vol.330(6002), p.349(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...