skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii.(Report)

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, Oct, 2010, Vol.311(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...