skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase separation in immiscible silver--copper alloy thin films.(Report)

Nag, Soumya ; Mahdak, Kristopher C. ; Devaraj, Arun ; Gohil, Smita ; Ayyub, Pushan ; Banerjee, Rajarshi

Journal of Materials Science, July, 2009, Vol.44(13), p.3393(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...