skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the Rift Valley fever virus nucleocapsid protein reveals another architecture for RNA encapsidation.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Raymond, Donald D. ; Piper, Mary E. ; Gerrard, Sonja R. ; Smith, Janet L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 29, 2010, Vol.107(26), p.11769(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...